Alkuun   |   Sukuhistoria   |  Sukuseura  |  Sukuneuvosto  |  Tiedotteet  |  Valokuvat ja videot  |  Jäsenyys   |  Linkit  | Yhteystietoja  
     
  Perustamiskokous 2008 Uutiset  
       

 

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n perustamiskokous

Aika               5.7.2008 klo 17.00

Paikka           Kolin Alamaja, Lieksa

Läsnä            Mikko Koivulan (Ignatius) lastenlapsia perheineen
yhteensä 39 osallistujaa liitteenä 1 olevan osallistujalistan mukaan.

1§ Kokouksen avaus

Yrjö Koivula toivotti runsaslukuisen serkusjoukon tervetulleeksi Kolin Alamajalle ja antoi kokouksen vetämisvastuun Hannu Koivulalle. Hannu Koivula kertoi, että kaksi vuotta sitten serkkujen Ensimmäistä kertaa kokoontuessa suuremmalla joukolla tuli esille ajatus sukuseuran perustamisesta ja nyt on kokoontuneen joukon on tarkoitus tehdä päätös sukuseuran perustamisesta.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi sillä kaikki osallistujat ovat sukuun kuuluvia henkilöitä.

3 § Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Koivula, sihteeriksi Helka Nevalainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Yrjö Koivula ja Riitta Toroi.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 § Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin Hannu Koivulan jakama asialista.

5 § Sukuseuran perustaminen

Kokouksen osallistujien tutustuttavaksi jaettiin valmisteluryhmän Yrjö, Raimo ja Hannu Koivulan laatima esitys perustamisasiakirjaksi, joka sisältää seuran säännöt.

Perustamisasiakirja käytiin läpi pykälittäin niin että pykälän teksti luettiin ja sen perusteella keskusteltiin ja tehtiin päätökset.

Päätettiin perustaa Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry ja perustamisasiakirja, joka sisältää sukuseuran säännöt, hyväksyttiin liitteessä 2 kirjatussa muodossa.

Keskustelua käytiin seuraavien pykälien kohdalla:

·         1§ Sukuseuran nimestä käydyssä keskustelussa todettiin, että on syytä perustaa laajempi sukuseura kuin vain Mikko Koivulan jälkeläisiä käsittävä, tällöin saadaan laajempi joukko mukaan.
Todettiin myös, että muitakin Ignatius –sukuja on olemassa ja sen vuoksi sukuseuran nimessä on maininta Pielisjärven Ignatiuksista. Pielisjärven Ignatiusten kantaisänä on Martti Ignatius, joka tuli 1752 isännäksi kruununtilalle Pielisjärven pitäjän Korisevan kylään. Yhdistysrekisteristä on nimi tarkistettu ja siellä pidettiin hyvänä paikallista rajausta sukuseuran nimessä epäselvyyksien välttämiseksi.

·         4§ Sukuseuran hallituksesta päätettiin käyttää nimeä sukuneuvosto, joka paremmin kuvaa tehtäviä seuran sisällä. Sukuneuvosto toimii yhdistyslain mukaisena hallituksena. Sukuneuvoston jäsenmäärästä myös keskusteltiin ja viittä jäsentä pidettiin sopivana määränä.

·         8§ Sukuseuran varsinaiset kokoukset päätettiin pitää viiden vuoden välein.

6 § Toimintasuunnitelma sukukokousten väliselle ajalle

Sukuneuvostolle annettiin tehtäväksi annettiin laatia toimintasuunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle eli sukukokousten väliselle ajalle. Sukuneuvostoa pyydettiin myös miettimään tiedottamiskanavia suvun jäseniin päin. Yhtenä vaihtoehtona esille tuli kerran vuodessa lähetettävä jäsenkirje.

7 § Liittymis- ja vuosijäsenmaksut

Keskustelun jälkeen päätettiin, ettei liittymisjäsenmaksuja peritä ja että vuosijäsenmaksu on 10 euroa jäsentä kohti.

Jäsenmaksuja käytetään jäsentiedottamiseen ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Sukuneuvoston tehtäväksi annettiin laatia talousarvio ja esitys jäsenmaksun käyttämisestä seuraavan viiden vuoden ajalle seuraavaan sukukokoukseen saakka.

8 § Sukuneuvoston, joka toimii yhdistyksen hallituksena, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Hannu Koivula ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Koivula. Lisäksi jäseniksi valittiin Raimo Koivula, Anna-Maija Martelin ja Virpi Maisala.

9 § Tilintarkastajien valinta

Valittiin tilintarkastajaksi Anneli Kotisaari ja varatilintarkastajaksi Tuomo Koivula. Toimikausi on sukukokousten välinen aika.

10 § Muut asiat

Muiden asioiden kohdalla sukuneuvostolle esitettiin harkittavaksi sukuviirin suunnittelun aloittamista sekä internet-sivujen laatimisen selvittämistä.

Lisäksi ehdotettiin, että sukukokouksesta ilmoitettaisiin esim. Lieksan Lehdessä – näin saataisiin ehkä heräteltyä muita mahdollisia sukuseuraan halukkaita jäseniä.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

 

Hannu Koivula                                                               Helka Nevalainen
puheenjohtaja                                                                sihteeri

 

Yrjö Koivula                                                                    Riitta Toroi
pöytäkirjan tarkastaja                                                   pöytäkirjan tarkastaja

 

30.5.2013 ilmestyi ensimmäinen
Ignatius Uutiset, joka korvaa aiemmin ilmestyneen jäsentiedotteen.

Ignatius Uutiset löydät tiedotteet sivulta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Copyright © 2017, A.Kotisaari | All Rights Reserved  Ylläpito: Anneli Kotisaari